Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach

Zegar

Kalendarz

Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Przetłumacz stronę


Powitanie

Witaj na Oficjalnej stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach.

PRZEDSZKOLAKI SPRZĄTAJĄ NAJBLIŻSZĄ OKOLICĘ

18 września przedszkolaki przyłączyły się do akcji Sprzątanie Świata. Jest to dla dzieci atrakcyjna, aktywna forma edukacji ekologicznej, dzięki której uczą się bardziej przyjaznego stosunku do naszej planety.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w grupach, pełne zapału przedszkolaki wraz z wychowawczyniami wyruszyły na wielkie porządkowanie ogrodu i terenu wokół przedszkola. Uczestnicy akcji otrzymali plastikowe worki na śmieci i ochronne rękawiczki. Dzieci z wielkim zaangażowaniem szukały śmieci zagrażających najbliższej okolicy i starały się najdokładniej wykonać swoje zadanie.

Naszej akcji przyświecało motto: Czysty świat - zdrowa żywność, powietrze i woda. Tę zasadę wpajamy przedszkolakom. Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie będą w przyszłości miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii przedszkola. 

MALUCHY TO PRAWDZIWE ZUCHY

Najmłodsze przedszkolaki  pomyślnie przeszły okres adaptacji w przedszkolu i obecnie dobrze radzą sobie w grupie przedszkolnej. Wszystkie maluszki chętnie pracują na zajęciach i ładnie zjadają z talerzyków. Lubią wspólne zabawy w kącikach tematycznych oraz zabawy swobodne. Chętnie śpiewają, tańczą i biorą udział w zabawach ruchowych, a po zabawie grzecznie odpoczywają, słuchając bajek. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii przedszkola.

UWAGA RODZICE

Ze względu na dobro i bezpieczeństwo dzieci

prosimy o opuszczanie terenu przedszkola

od razu po odprowadzeniu dziecka do sali

oraz po odebraniu dziecka z przedszkola.

 

Rocznica 11 września 1942 roku

11 września obchodziliśmy kolejną rocznicę tragicznych wydarzeń z 11 września 1942 roku. Wtedy to miała miejsce okrutna egzekucja dokonana przez hitlerowców na bezbronnych, niewinnych mieszkańcach Rudnik i okolicznych miejscowości. W bestialski sposób na oczach mieszkańców powieszono 20 mężczyzn. Był to odwet za akcję dywersyjną przeprowadzoną przez Polaków, mający wzbudzić strach i posłuszeństwo wśród polskiej ludności, będący manifestacją siły hitlerowców. Pamięć o tamtych ludziach oraz wszystkich tych, którzy oddali swe życie za naszą Ojczyznę społeczność naszego Zespołu, uczciła poprzez uczestnictwo we mszy świętej. Hołd Pomordowanym oddaliśmy pod pomnikiem upamiętniającym tamten krwawy dzień, zapalając znicze, przywołując nazwiska Powieszonych w apelu poległych. W uroczystości uczestniczył wójt nszej gminy Waldemar Chmielarz, dyrekcja szkoły, przedstawiciel kombatantów, nauczyciele i uczniowie oraz ksiądz proboszcz Zdzisław Simiński. Ceremonia odbyła się w asyście pocztów sztandarowych: szkoły i związku kombatantów.

EDUKACJA MŁODEGO POKOLENIA

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. informuje, iż w związku z realizacją projektu „Edukacja młodego pokolenia” zostanie przeprowadzony II etap rekrutacji uczniów i uczennic.

REGULAMIN REKRUTACJI – do pobrania skan TUTAJ
Załączniki – do pobrania skan TUTAJ

Komplet dokumentów rekrutacyjnych niezbędnych do przystąpienia do rekrutacji obejmuje:

1. Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do Regulaminu – do pobrania TUTAJ);
2. Deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu – do pobrania TUTAJ);
3. Oświadczenie uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu – do pobrania TUTAJ);
4. Oświadczenie o uzyskanych ocenach na koniec poprzedniego roku szkolnego (załącznik nr 4 do Regulaminu – do pobrania TUTAJ);
5. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o dochodach (załącznik nr 5 do Regulaminu – do pobrania TUTAJ);
6. Opinię wychowawcy lub pedagoga szkolnego o uczniu/uczennicy (załącznik nr 6 do Regulaminu – do pobrania TUTAJ);

 

Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wyklucza z uczestnictwa w Projekcie !

 

Dokumenty rekrutacyjne muszą być wypełnione zgodnie z prawdą.
Komplet dokumentów rekrutacyjnych uczniowie/uczennice składają w sekretariacie szkoły.

 TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW: od 2 do 10 WRZEŚNIA 2014 r.

Uczniowie/uczennice, którzy zakwalifikują się do udziału w Projekcie wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zobowiązani są podpisać:

Kontrakt uczestnictwa w Projekcie wraz z deklaracją i oświadczeniem (załącznik nr 8 do Regulaminu – do pobrania TUTAJ)

 

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Dnia 1 września 2014 r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/ 2015. Ten ważny moment poprzedziła Msza Święta odprawiona przez Księdza Proboszcza Zdzisława Simińskiego na którą przybyli uczniowie, rodzicie i nauczyciele. Po Mszy Świętej wszyscy udali się do sali gimnastycznej, gdzie wraz z pocztem sztandarowym  i całą społecznością szkolną uroczyście odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły, która ciepło powitała wszystkich zebranych a szczególnie uczniów klas pierwszych i ich rodziców.

Dzień 1 września jest zarówno dla nauczycieli jak i dla rodziców i uczniów dniem bardzo ważnym, ponieważ rozpoczynamy kolejny rok szkolny, który będzie dla nas rokiem wyjątkowym. Nowy rok szkolny to przede wszystkim  nowe wyzwania.  W tym roku po raz pierwszy  w szkole podstawowej mamy dwie klasy pierwsze, do których to będą uczęszczać dzieci sześcio i siedmioletnie. Również po raz pierwszy uczniowie tych klas będą korzystali z darmowych podręczników oraz ćwiczeń do  wszystkich zajęć w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Nowy rok szkolny to także zmiany w sposobie prowadzenia zajęć  z klasami I – III szkoły podstawowej.

W klasach starszych szkoły podstawowej  najważniejsza zmiana to inna niż dotychczas forma sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. W związku z tą zmianą przygotowana została szczególnie bogata oferta zajęć dodatkowych dla klasy szóstej, które będą miały na celu lepsze przygotowanie uczniów do sprawdzianu.

Jeżeli chodzi o nowy rok szkolny w gimnazjum to nadal priorytetem będzie przygotowane uczniów do egzaminu gimnazjalnego.  Uczniowie gimnazjum będą korzystać z zajęć dodatkowych w ramach projektu „Edukacja młodego pokolenia”.

Od kilku lat sukcesywnie nasza szkoła jest remontowana lub doposażana. Do tej pory wyremontowane zostały niektóre sale lekcyjne gimnazjum, korytarz na parterze i piętrze, sala gimnastyczna; szkoła została wyposażona w nowy sprzęt komputerowy, tak aby każdy uczeń mógł korzystać podczas zajęć z laptopa; zakupione zostały projektory oraz tablice multimedialne do czterech klas.
W minione wakacje wyremontowane zostały sale lekcyjne dla uczniów klas I– III szkoły podstawowej. Sale lekcyjne dla klas pierwszych szkoły podstawowej zostały wyposażone w nowe meble, ławki, krzesełka i pomoce dydaktyczne. Jedna z sal lekcyjnych w szkole podstawowej została wyremontowana przez rodziców klasy V. Pomieszczenia dawnej biblioteki zostały zaadaptowane na potrzebę szatni dla uczniów, każdy uczeń posiada osobną zamykaną szafkę.

Wszystkie dotychczasowe remonty oraz zakupy mebli szkolnych, pomocy dydaktycznych, komputerów były  finansowane ze środków gminy,  które były przekazywane przez wójta gminy Rędziny na konto naszej szkoły. Tablice multimedialne, projektory oraz część laptopów została zakupiona ze środków unijnych w ramach realizacji projektów Comenius lub Edukacja młodego pokolenia.

Na zakończenie Pani dyrektor życzyła w nowym roku szkolnym  wszystkim uczniom samych pozytywnych emocji, nauczycielom samych sukcesów dydaktycznych i wychowawczych, a rodzicom  zadowolenia z osiągnięć swoich pociech.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii Zespołu.

INFORMACJA DOT. STYPENDIÓW

Niniejszym informujemy rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Rędziny,
że z dniem 01 września 2014 roku zmienia się miejsce składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie
stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/ 2015.

Wnioski można pobrać w formie elektronicznej ze strony Urzędu Gminy Rędziny www.redziny.pl, lub w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach, ul. Mickiewicza nr 7, a należy je składać   
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach  w terminie do 15 września 2014.

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/ 2015
odbędzie się dnia 1 września 2014 r. o godzinie 10.30 w sali gimnastycznej.
O godz. 9.00 w kościele parafialnym zostanie odprawiona Msza Święta.

WYPRAWKA SZKOLNA

INFORMACJA DLA RODZICÓW !
Rządowy program pomocy uczniom w 2014r.
„WYPRAWKA SZKOLNA”


1. W roku szkolnym 2014/2015 istnieje możliwość dofinansowania zakupu
podręczników dla uczniów:
klas II, III i VI szkoły podstawowej oraz uczniów posiadających orzeczenie
 o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Pomoc udzielana jest uczniom pochodzącym, z rodzin, w których dochód na osobę
nie przekracza 539 zł (netto).

3. Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym:
-          słabowidzącym,
-          niesłyszącym,
-          słabosłyszącym,
-          z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
-          z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
-          z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
-          z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
-          z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
-          posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
*          225 zł – dla ucznia klasy II – III szkoły podstawowej,
*          325 zł - dla ucznia VI klas szkoły podstawowej,
*          325 zł - dla ucznia IV - VI klas szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego,
*          350 zł - dla ucznia gimnazjum posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
5. Wniosek o dofinansowanie należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

6. Uzupełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 15 września

2014r.
Wnioski składać należy dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2014/2015. Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 17 listopada 2014 r.

  Do wniosku należy dołączyć:
*          w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia,  którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

*          w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów-
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,
*          w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie,
*          w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
*          imienne dowody zakupu (faktura VAT, rachunek). 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW PRZEDSZKOLA

W środę 25 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów naszego przedszkola. Trzydzieścioro dzieci żegnało przedszkole, bowiem od września rozpoczną one naukę w szkole podstawowej. Starszaki tańcząc, recytując wiersze i śpiewając piosenki, pięknie pożegnały wychowawczynie, pracowników przedszkola oraz swoich młodszych kolegów. Również młodsze dzieci, czyli przedszkolaki z grupy średniaków, przygotowały krótki pożegnalny występ dla swoich starszych kolegów. Następnie pani dyrektor wręczyła absolwentom przedszkola pamiątkowe dyplomy oraz książkowe upominki a także podziękowania rodzicom szczególnie zaangażowanym na rzecz przedszkola. Były to bardzo wzruszające chwile, zarówno dla dzieci i rodziców jak i pracowników przedszkola i na pewno zapadną wszystkim głęboko w pamięci.
Absolwentom przedszkola życzymy wielu sukcesów w szkole i udanych wakacji a wszystkich zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii przedszkola.

 

WYCIECZKA NA LOTNISKO

18 czerwca  nasze  przedszkolaki  odwiedziły  Lotnisko  w Kościelcu. Celem wycieczki było  zaznajomienie dzieci z pracą ludzi na lotnisku i jego funkcjonowaniem. Środa 18 pazdziernika długo pozostanie w naszej pamięci, jako jeden z niezwykłych dni w przedszkolu obfitujący w moc niezwykłych wrażeń. Zaraz po śniadaniu wsiedliśmy w autokar, który zawiózł nas do Areoklubu Częstochowskiego w Kościelcu. Tam czekali już na nas panowie przewodnicy, którzy zapoznali nas krótko z historią lotniska. Nadszedł wreszcie moment, na który z utęsknieniem czekały wszystkie dzieci, oglądanie samolotów. W kolejnych hangarach dzieci z zaciekawieniem oglądały skład spadochronów, samoloty, szybowce. Kolejnym etapem naszej wycieczki była degustacja kiełbaski prosto z ogniska, która smakowała wyborowo. Zmęczeni i pełni wrażeń  wróciliśmy bezpiecznie do przedszkola. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii przedszkola.

Wygenerowano w sekund: 0.08
2,816,313 unikalnych wizyt