Zegar

Kalendarz

Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Przetłumacz stronę


Powitanie

Witaj na Oficjalnej stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/ 16

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/ 2016 
odbędzie się dnia 1 września 2015 r. o godzinie 10.15 w sali gimnastycznej.
O godz. 9.00 w kościele parafialnym zostanie odprawiona Msza Święta.

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lista  kandydatów przyjętych do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach

na rok szkolny 2015/16

 

Klasa Ia

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka
 

1

Bekus Oliwia

2

Błędowska Barbara

3

Kołdon Bartosz

4

Krupka Kacper

5

Małasiewicz Wiktoria

6

Pianka Elena

7

Radecki Kacper

8

Sikorska Aleksandra

9

Skroński Krzysztof

10

Socha Róża

11

Stępień Magda

12

Tomczyk Alicja

13

Tomczyk Martyna

14

Wychowaniec Kacper

 

Klasa Ib

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka
 

1

Adamczyk Kacper

2

Adamus Małgosia

3

Bartnik Wiktoria

4

Borkowska Oliwia

5

Cekus Kamil

6

Dubiak Maciej

7

Kozłowska Martyna

8

Krzyszczyk Amelia

9

Łysakowski Jakub

10

Marynowska Pola

11

Matysiakiewicz Adam

12

Musiał Amelia

13

Płóciennik Patryk

14

Sojda Maja

 

 

 

 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW- WYPRAWKA SZKOLNA

UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Do kogo kierowana jest pomoc?


W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:

 • uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
 • uczniów klasy IV technikum
  • uczniów:
   • słabowidzącym,
   • niesłyszącym,
   • słabosłyszącym,
   • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
   • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
   • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
   • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
   • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.

 

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”?


Zgodnie z założeniami programu w roku 2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:
1uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693), w wysokości obowiązującej w dniu wejścia w życie rozporządzenia.
2uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.poz. 163 i 693) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne. Zgodnie z art. 7 tejże ustawy pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,  bezrobocia,  niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas III szkoły podstawowej, klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klas IV technikum, z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa. Ww. liczba uczniów obejmuje również uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz Ministra Obrony Narodowej.  
3niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym:  
a) słabowidzącym,
b) niesłyszącym,
c) słabosłyszącym,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.

Należy zwrócić uwagę, że uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy -  również są objęci programem i mają prawo do zakupu materiałów edukacyjnych.·       

Jak ubiegać się o pomoc ?

 

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

 • złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
  • Do wniosku należy dołączyć:
   • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia,  którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego

 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników.
 • zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
 • w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

 • w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

 

 • realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 20 listopada 2015r.

 

Proszę zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację zestawu podręczników oferowanych w tzw. box-ach, w których brak jest możliwości ustalenia ceny na poszczególne pozycje wydawnicze.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Zapraszamy Rodziców i Uczniów do zapoznania się ze szkolnym zestawem podręczników dla poszczególnych etapów edukacji.


I ETAP EDUKACYJNY – KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Podręczniki i ćwiczenia uczniom klasy I i II w roku szkolnym 2015/2016 zakupuje szkoła z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podręczniki będą wypożyczane uczniom przez bibliotekę szkolną na początku roku szkolnego. Podręcznik do religii rodzice uczniów kl. I i II zakupują we własnym zakresie.
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I ETAP EDUKACYJNY


II ETAP EDUKACYJNY – KLASY IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Podręczniki i ćwiczenia uczniom klasy IV w roku szkolnym 2015/2016 zakupuje szkoła z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podręczniki będą wypożyczane uczniom przez bibliotekę szkolną na początku roku szkolnego. Podręcznik do religii rodzice uczniów kl. IV zakupują we własnym zakresie.
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW II ETAP EDUKACYJNY


III ETAP EDUKACYJNY KLASY I – III GIMNAZJUM

Podręczniki i ćwiczenia uczniom klasy I w roku szkolnym 2015/2016 zakupuje szkoła z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.Podręczniki będą wypożyczane uczniom przez bibliotekę szkolną na początku roku szkolnego.
Podręcznik do religii rodzice uczniów kl. I zakupują we własnym zakresie.

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW III ETAP EDUKACYJNY KL. II, KL. III

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO GIMNAZJUM NR 2 W RUDNIKACH

Lista kandydatów przyjętych do Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach na rok szkolny 2015/16


KLASA IA

1

BISKUP ROKSANA

2

BORKOWSKI OSKAR

3

BRZESZCZAK PATRYCJA

4

DRÓŻDŻ KAROLINA

5

DUDEK BATŁOMIEJ

6

GAWRON JAKUB

7

GOŁDA JULIA     

8

GRUSZCZYŃSKA MAJA 

9

GRZEBIELA MATEUSZ

10

JURCZYK JULIA

11

KOWALCZYK JAKUB

12

KRZYNOWEK DAWID

13

MAJCHRZAK WIKTORIA

14

MAŁOLEPSZY JAKUB

15

MAŁOLEPSZY OSKAR

16

RADECKI PAWEŁ

17

RADECKI PIOTR

18

SOBKOWIAK BARTOSZ

19

STĘPIEŃ KAROLINA

20

SZWEJDA DAWID

21

TABOREK MIKOŁAJ

22

TKACZYK PATRYCJA

23

WOŹNIAKOWSKI KAMIL

24

ZALAS KATARZYNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

KLASA IB 

1

BALCEREK MARTYNA

2

BARTOSIK DAWID

3

BORKOWSKI ŁUKASZ

4

CICHOŃ SYLWIA

5

CIECIERSKI MICHAŁ

6

GRZEGORCZYK PAWEŁ

7

KAPRAL PAWEŁ

8

KAROŃ ZUZANNA

9

KORGÓL MAJA

10

KWECZKE KAROLINA

11

LITKE PATRYK

12

MALCZEWSKI KRZYSZTOF

13

MAŁOLEPSZY DANIEL

14

MAKUTA MARTA

15

MARCZAK KINGA

16

MIŚKIEWICZ SZYMON

17

NOCUŃ JULIA

18

PĘCZAK NATALIA

19

PIOTROWSKA NATALIA

20

PYKA NIKODEM

21

RATOŃ OLGA

22

RUMIN DOMINIK

23

RZEMIŃSKA MAGDALENA

24

SOJDA KACPER

25

SOŁTYSIAK NATALIA

26

TOBOŁA WIKTORIA

27

WYCHOWANIEC JULIA

28

ZAJDER KRZYSZTOF

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2014/ 15

26 czerwca to dzień zakończenia roku szkolnego 2014 /2015. Spotkanie w sali gimnastycznej rozpoczęto od przekazania sztandaru szkoły młodszemu pokoleniu gimnazjalistów. Następnie zastępca dyrektora Pani Agnieszka Rydecka wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy za 100% frekwencję, za sukcesy czytelnicze, za pracę w samorządach uczniowskich, za osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe. Wręczone zostały też Statuetki absolwenta Gimnazjum. Wśród gimnazjalistów statuetkę absolwenta Gimnazjum nr 2 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki otrzymały Anita Wachowicz i Zuzanna Mielczarek z klasy IIIB, w dziedzinie sztuki statuetkę odebrała Natalia Krzynowek z klasy IIIA a Klaudia Urbańska, Julia Jarczok i Agnieszka Kowalik z klasy IIIA otrzymały statuetki w dziedzinie sportu. Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2014/2015 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa.

 

NAJLESPI UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO

W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2014/ 15

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Kl. IV Bajor Amelia średnia 5,00
Grzesiczak Igor średnia 5,25
Łapcik Samanta średnia 4,75
Militowska Julia średnia 5,25
Radecka Rita średnia 4,75
Zajder Maciej średnia 4,75
Zawadzka Nina średnia 5,50


Kl. V
Tarnowski Łukasz średnia 5,00


Kl. VI
Balcerek Martyna średnia 5,00
Gołda Julia średnia 5,18
Jurczyk Julia średnia 5,18
Krzynowek Dawid średnia 4,91
Majchrzak Wiktoria średnia 5,00
Ratoń Olga średnia 5,00
Sobkowiak Bartosz średnia 4,82
Tkaczyk Patrycja średnia 4,91
Zalas Katarzyna średnia 4,91

 

GIMNAZJUM

Kl. IA Budzisz Aneta średnia 4,92
Garus Julia średnia 4,92
Sobkowiak Paulina średnia 5,00


Kl. IIA 
Cieślik Dawid średnia 4,85
Jastrzębska Aleksandra średnia 4,77
Klimaszewski Konrad średnia 4,85
Kropidło Sandra średnia 4,77
Witczak Szymon średnia 4,92
 

Kl. IIB Karoń Justyna średnia 4,92
Kmiecik Weronika średnia 4,92
Miedzińska Alicja średnia 4,77
Pruban Paulina średnia 4,77
Rozpondek Karolina średnia 4,85
Sobkowiak Julia średnia 5,31


Kl. IIIA Jarczok Julia średnia 4,82

Krzynowek Natalia średnia 5,41
Kuligowska Dominika średnia 5,65
Piasecka Katarzyna średnia 4,82
 Urbańska Klaudia średnia 5,53


Kl. IIIB Bielawski Kacper średnia 4,88

Cieślik Jakub średnia 5,29
Ciźla Sebastian średnia 4,94
Halbiniak Sylwia średnia 4,76
Mielczarek Zuzanna średnia 5,82
Ociepa Andżelika średnia 5,18
Sojda Sandra średnia 5,24
Wachowicz Anita średnia 5,65
Warych Kamil średnia 5,00

 

I miejsce - Międzygminny Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców klas I i II SP - Rzerzęczyce; 
III miejsce w Igrzyskach Powiatu Częstochowskiego w piłce ręcznej chłopców – Lelów,
drużyna w składzie Maciej Bartosik, Patryk Kabat, Piotr Sosnowski z kl. V;

Daniel Błędowski, Łukasz Borkowski, Paweł Grzegorczyk, Nikodem Pyka, Bartosz Sobkowiak, Dawid Szwejda z kl. VI 


III miejsce w Igrzyskach Powiatu Częstochowskiego w piłce ręcznej dziewcząt – Lelów, drużyna w składzie  Katarzyna Stępień, Iga Urbaniec z kl. V; Karolina Drożdż, Julia Gołda,
Julia Jurczyk, Julia Nocuń, Olga Ratoń, Patrycja Tkaczyk z kl. VI


II miejsce indywidualnie w Igrzyskach Powiatu Częstochowskiego w tenisie stołowym – Mstów dla Borkowskiego Łukasza z klasy VI

I miejsce w Powiecie w tenisie stołowym dziewcząt
I miejsce w Rejonie w tenisie stołowym dziewcząt
dla uczennic klasy IIIA- Jarczok Julia, Kowalik Agnieszka, Urbańska Klaudia zajęły
oraz 8 miejsce w Województwie w tenisie stołowym dziewcząt
 

III miejsce w VII Powiatowym Konkurs Historyczny „ Polska Piastów” pod patronatem posła RP – Artura Bramory dla Zuzanny Mielczarek z kl. IIIB

Gminny konkurs wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień
I miejsce – Aneta Budzisz kl. IA
III miejsce – Zuzanna Mielczarek kl. IIIB
wyróżnienie – Aleksandra Jastrzębska kl. IIA
 

Gminny profilaktyczny konkurs plastyczny na zakładkę dla uczniów klas I-VI SP oraz projekt logo dla uczniów klas I-III G
I miejsce -  Nikodem Brączek kl. III 
II miejsce – Robert Jagusiak kl. II 
III miejsce – Oliwia Piotrowska kl. III
III miejsce – Wiktoria Majchrzak kl.VI
wyróżnienie – Dawid Szwejda kl. VI
I miejsce -  Sandra Sojda kl. IIIB 
II miejsce – Konrad Klimaszewski kl. IIA
III miejsce – Łukasz Kalota kl. IIA
wyróżnienie – Krystian Łapcik kl. IIIB
 

XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki i Plastyczny „Zielono mi”: wyróżnienie w kategorii proza otrzymał Bartosz Świercz z kl. IA

Gminny Konkurs Recytatorskim "W krainie wierszy Jana Brzechwy" w kategorii Przedszkola Emilka Kołdon zajęła II miejsce, Iga Militowska III miejsce
i Bartosz Kołdon również III miejsce
 

III edycja Międzygimnazjalnego Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego HAVE FUN WITH ENGLISH- drużyna w składzie Zuzanna Mielczarek (IIIb) oraz Jakub Cieślik (IIIb) zajęła I miejsce
 

XVII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
kategoria klasy I-III szkoły podstawowe - 
I miejsce Dawid Piestrzyński z kl. IA,
wyróżnienie: Karol Kuligowski z kl. III i Ewelina Tądel z kl. II
kategoria klasy IV-VI szkoły podstawowe: III miejsce Nina Zawadzka z kl. IV,
 wyróżnienie Łukasz Tarnowski z kl. V
kategoria  gimnazja
I miejsce dla Juli Sobkowiak z kl. IIB,
wyróżnienie dla Alicji Miedzińskiej z kl. IIB
w kategorii ''wywiedzione ze słowa"

V edycja Powiatowego Konkursu Wokalnego organizowanego w ramach projektu English Through Art. III miejsce dla Natalii Krzynowek z kl. IIIA

Powiatowy konkurs ,,Mistrz Pięknego Czytania" w kategorii praca plastyczna pt. „Kot w literaturze i w bajkach”,
wyróżnienie otrzymali Ewelina Tądel z kl. II i Aleksander Lis z kl. IA
 

XII edycja Regionalnego Konkursu Poprawnej Polszczyzny
I miejsce dla Julii Sobkowiak z kl. IIB , II miejsce dla Zuzanny Mielczarek z IIIb,
 Anita Wachowicz z kl.IIIB uplasowała się na VII miejscu

POŻEGNANIE UCZNIÓW KLASY VI

25 czerwca uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej podarowali dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły z serca płynące podziękowania za trud nauczania, wychowania, za życzliwość, za codzienne poświęcenie i oddanie. Szóstoklasiści w montażu teatralnym przenieśli nas do przyszłości, by zobaczyć samych siebie za tych kilkanaście lat. Okazało się, że w gronie absolwentów są osobistości: ze świata sztuki – aktorka, zdobywczyni Oscara, z dziedziny nauki – laureatka Nagrody Nobla z fizyki, znana z programów telewizyjnych – niezwykle popularna prezenterka. Kroku tym postaciom dotrzymywali: astronauta, architekt, policjant, potentaci komputerowi, sportowcy oraz…cudownej urody kosmitki, które przybyły na uroczystość wprost z Marsa. Młodzież w rymowanych wierszykach przywołała swoich drogich nauczycieli, życząc pedagogom wszelkiej pomyślności. Słowom podziękowań nie było końca. Montażowi przyświecały słowa poety i pieśniarza – Marka Grechuty, który doceniając to, co przynosi nam przeszłość, wskazał młodym tę mądrość, że ważne są również te dni, których jeszcze nie znamy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii Zespołu.

POŻEGNALNY WYSTĘP UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM

W czwartek 25 czerwca 2015 r. klasy III gimnazjum zaprezentowały zebranym w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 pożegnalny program artystyczny. Wszyscy trzecioklasiści wzruszająco odśpiewali utwór Marka Grechuty „Świecie nasz” (solistki: Klaudia Szewczyk, Kasia Piasecka oraz solo i gitara Natalia Krzynowek), po czym prowadzące uroczystość Anita Wachowicz, Dominika Kuligowska i Klaudia Urbańska zaprosiły zebranych do obejrzenia bajki pt. „Czerwony Kapturek szuka księcia”. W żartobliwej formie przedstawiono, jak Czerwony Kapturek (Zuzia Mielczarek) poszukuje w bajkowym świecie poznanego na czacie ukochanego, nie wiedząc, że to… wilk. Po drodze spotyka Księcia Żabę (Mateusz Grajdek), Księżniczkę (Paulina Bajerska), Pięknego Księcia (Filip Biś), Śnieżkę (Agnieszka Kowalik), Damę (Julia Jarczok), Rycerza (Jakub Wychowaniec), Wiedźmę (Karolina Małolepsza),  Księcia (Sylwia Halbiniak), Smoka (Sebastian Ciźla), Wilka (Mateusz Tarnowski), Babcię (Katarzyna Piasecka) oraz Krasnoludki, Drzewa, Osiemnastki;). Całą historię opowiada Narrator (Jakub Cieślik). Na szczęście wszystko dobrze się kończy.

Gratulujemy Gimnazjalistom udanego występu! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii Zespołu.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W GRUPIE STARSZAKÓW

W dniu 24 czerwca 2015r. odbyło się uroczyste pożegnanie przedszkolaków kończących pierwszy etap edukacji. Sześciolatki przepięknymi wierszykami
i wzruszającymi piosenkami pożegnały się z  przedszkolem. Na pamiątkę otrzymały dyplomy ukończenia przedszkola, pamiątkowe książki oraz drobne prezenty. Pani dyrektor złożyła wszystkim wakacyjne życzenia  a sześciolatkom życzyła samych sukcesów edukacyjnych w szkole! Do tych życzeń dołączyli rodzice z Rady Rodziców naszego przedszkola, którzy podziękowali za miniony rok
Pani Dyrektor, nauczycielkom oraz pracownikom obsługi. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii przedszkola.

ZAKOŃCZENIE PRZEDSZKOLA Z GRUPY 3- LATKÓW

Wakacje tuż, tuż... ale zanim rozpocznie się długo oczekiwany czas odpoczynku w grupie 3 – latków odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Specjalnie na tę okazję najmłodsze przedszkolaki przygotowały wiersz i piosenkę o wakacjach. Pani dyrektor Agnieszka Rydecka wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy wzorowego przedszkolaka oraz książki i życzyła dzieciom słonecznych wakacji. Były tez pamiątkowe zdjęcia i słodki poczęstunek. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii przedszkola.

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/ 15

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/ 15

 

PRZYRODA

Częstochowa                         51,34%
Powiat częstochowski             49,14%
Województwo śląskie             49,45%
Gmina Rędziny                      48,00%
Gimnazjum nr 2 w Rudnikach 50,00%JĘZYK ANGIELSKI

Częstochowa                         69,84%
Powiat częstochowski             64,12%
Województwo śląskie             67,42%
Gmina Rędziny                      66,18%
Gimnazjum nr 2 w Rudnikach 65,00%

 

JĘZYK POLSKI

Częstochowa                         65,22%
Powiat częstochowski             60,21%
Województwo śląskie             61,88%
Gmina Rędziny                      60,40%
Gimnazjum nr 2 w Rudnikach 62,00%HISTORIA

Częstochowa                         65,37%
Powiat częstochowski             64,11%
Województwo śląskie             63,52%
Gmina Rędziny                      68,57%
Gimnazjum nr 2 w Rudnikach 70,00%

 

MATEMATYKA

Częstochowa                         49,42%
Powiat częstochowski             46,86%
Województwo śląskie             47,25%
Gmina Rędziny                      45,84%
Gimnazjum nr 2 w Rudnikach 52,00%

Wygenerowano w sekund: 0.09
3,854,346 unikalnych wizyt